Czy moja firma się nadaje?

Znaczenie i weryfikacja

Właśnie nasza Spółka Quaestor zajmuje się pozyskiwaniem i weryfikacją odpowiednich podmiotów – które mogą skorzystać z przywileju jakim jest debiut na rynku NC. Nie jest to rynek dla wszystkich podmiotów. Warunkiem niezbędnym jest forma prawna – czyli prowadzenie działalności jako Spółka Akcyjna (Quaestor SA specjalizuje się w przekształceniach z osoby fizycznej – czy np. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w SA)

Przedmiot działalności czy branża nie mają znaczenia – skorzystaj z konsultacji by dowiedzieć się więcej... Istotne jest również by firma była transparentna – bez „trupów w szafie”

New Connect jest rynkiem dla spółek:
 • o dużej dynamice wzrostu,
 • poszukujących kapitału rzędu od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych
 • reprezentujących dynamiczne Małe i Średnie Przedsiębiorstwa
 • z wizją rozwoju

Czy każda firma możne być na tym rynku
(jakie mogą jakie nie mogą) - kryteria

Cecha rynku NewConnect
Wymagania dotyczące minimalnej wielkości kapitału akcyjnego w wolnym obrocie Minimum 15% akcji musi znajdować
się w posiadaniu co najmniej
10 akcjonariuszy, z których każdy
posiada nie więcej niż 5% ogólnej
liczby głosów
Wymagana minimalna historia działalności 1 rok
Wymagania zatwierdzenia dokumentu dopuszczającego do obrotu Organizator rynku lub Komisja Nadzoru Finansowego w przypadku prospektu emisyjnego
Minimalna kapitalizacja Brak
Podmioty występujące obligatoryjnie w procesie upublicznienia Autoryzowany Doradca, animator. W przypadku oferty publicznej oferujący (firma inwestycyjna).

Wymogi

Kwestie wymogów względem kandydatów na emitentów w ramach ASO reguluje organizator rynku, tj. w przypadku NewConnect GPW w Warszawie. Zgodnie z Regulaminem ASO do obrotu mogą być dopuszczone instrumenty finansowe spełniające następujące kryteria:

 • sporządzono publiczny dokumenty informacyjny (chyba że jego sporządzenie nie jest wymagane zgodnie z obowiązującym prawem),
 • zbywalność instrumentów nie jest ograniczona;,
 • wobec emitenta nie toczy się postępowanie upadłościowe lub likwidacyjne,
 • minimalna wartość nominalna akcji co najmniej 0,10 zł.

W przypadku gdy emitent ubiega się po raz pierwszy o wprowadzenie akcji lub praw do akcji do obrotu w alternatywnym systemie:

 • minimalne rozproszenie (15% akcji wprowadzanych w rękach co najmniej 10 „drobnych” akcjonariuszy),
 • kapitał własny emitenta wynosi co najmniej 500.000 zł,
 • emitent przedstawi w dokumencie informacyjnym sprawozdanie finansowe lub skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ostatni rok obrotowy.

Uwaga!

Naszym podstawowym celem biznesowym jest pozyskiwanie/znajdowanie ciekawych i wartościowych przedsiębiorstw – którym pomagamy przekształcić się w SA i dalej prowadzimy je na New Connect